در صورت مشاهده آدرس اشتباه در بخش رهگیری چه باید کرد؟

مشاهده"آدرس نادرست" در بخش رهگیری بدلیل اشتباه نوشته شدن آدرس بر روی بارنامه میباشد و در صورت مشاهده در بخش رهگیری حتما با گیرنده خود تماس حاصل نموده پس از اطمینان از صحیح بودن آدرس جدید با امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.